318/4-5 ซอย 22 ถนนสุขุมวิท กทม 10110
+66 (02)259-2999

OGAWA Japanese Restaurant (Ekamai)

คุณณฐกมล ทรายคำมูลหุ้นส่วนร้าน พร้อมพนักงานของร้าน เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อ Seito POS (Food & Beverage Management System) ที่บริษัท บิ๊ก คอมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย Customer Support คือคุณปราโมทย์ เป็นผู้ทำการอบรมในครั้งนี้

OTHER NEWS